Namibia

Date Title Venue City Type
07.10.2013 - 07.10.2013 Ankunft in Namibia, Abholung von Kate und Albert Namibia - Diary Worldtour 2
08.10.2013 - 08.10.2013 Walvis Bay Namibia - Diary Worldtour 2
09.10.2013 - 09.10.2013 Swakopmund und Cape Cross Namibia - Diary Worldtour 2
10.10.2013 - 10.10.2013 Twyfel Fontain und Ugab Terassen Namibia - Diary Worldtour 2
11.10.2013 - 11.10.2013 Etosha National Park / Okaukuejo Camp Namibia - Diary Worldtour 2
12.10.2013 - 12.10.2013 Etosha National Park / Halali Camp Namibia - Diary Worldtour 2
13.10.2013 - 13.10.2013 Etosha National Park / Nautomi Camp Namibia - Diary Worldtour 2
14.10.2013 - 14.10.2013 Etosha National Park / Fahrt nach Tsumeb Namibia - Diary Worldtour 2
15.10.2013 - 15.10.2013 Cheetah Conversation Fund Namibia - Diary Worldtour 2
16.10.2013 - 16.10.2013 Drive Thru┬┤Caprivi Zipfel Namibia - Diary Worldtour 2
26.10.2013 - 26.10.2013 From the Kalahari to Rehoboth Namibia - Diary Worldtour 2
27.10.2013 - 27.10.2013 From Reoboth to Sesserim Namibia - Diary Worldtour 2
28.10.2013 - 28.10.2013 Sousussvlei und Death Vlei Namibia - Diary Worldtour 2
29.10.2013 - 29.10.2013 From Mariental to Kemrtah Farm Namibia - Diary Worldtour 2
30.10.2013 - 30.10.2013 Windhoek Namibia - Diary Worldtour 2
31.10.2013 - 31.10.2013 Windhoek Namibia - Diary Worldtour 2
01.11.2013 - 01.11.2013 Time to say Good Bye Namibia - Diary Worldtour 2