Malaysia

Date Title Venue City Type
09.01.2015 - 09.01.2015 On the Way to Malysia / Kuala Lumpur Malaysia - Worldtour 2014 bis 2015
10.01.2015 - 10.01.2015 Kuala Lumpur Malaysia - Worldtour 2014 bis 2015
11.01.2015 - 11.01.2015 Kuala Lumpur Malaysia - Worldtour 2014 bis 2015
10.02.2015 - 10.02.2015 Flying from Indonesia, over Malaysia to Macau Malaysia - Worldtour 2014 bis 2015